Počasí ve městě

Počasí

Neděle Oblačno 23/13 °C
Pondělí Oblačno až zataženo s občasným deštěm 13/11 °C
Úterý Skoro jasno 12/7 °C
Středa Oblačno 9/4 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
3
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
4
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
5
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
6
Za čistší město a okolí Borohrádku
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
7
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
8
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Podpořte naše mažoretky
9
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
10
Prodej vysokozdvižného vozíku Desta DVHM 2522 N
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. k dodávce pitné vody
11
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
12
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Koncert skupiny Progres
13
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
14
Kotlíkové dotace - dotační program pro nízkopříjmové domácnosti
Nedělní promítání pro děti
15 16 17
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
18
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
19
Pozvánka na bezplatný minikurz "DIA POD KONTROLOU"
20
Módní přehlídka
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Město > Slovo starosty > Slovo starosty 2019/1

Slovo starosty 2019/1Datum konání:
28.1.2019
Datum ukončení:
17.2.2019

Vážení spoluobčané, čtenáři borohrádeckého Zpravodaje, prvně Vás srdečně zdravím v roce 2019 prostřednictvím našeho periodika, a proto mi dovolte popřát Vám všem do nového roku pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky, pevnou vůli k dosažení vytčených cílů a splnění alespoň některých tajných přání a nadějí. Našemu městu pak přeji mnoho správných rozhodnutí ze strany jeho vedení a co nejvíce možných investic, které povedou k jeho dalšímu rozvoji… A nyní mi dovolte, abych Vás v krátkosti, jako již tradičně seznámil s těmi nejdůležitějšími událostmi, které se nyní řeší a probíhají v našem městě.

Poslední měsíce roku 2018 byly, co se týče počasí velmi příznivé, a i díky tomu se podařilo včas dokončit několik projektů a stavebních činností v našem městě. Z těch největších to byla především rekonstrukce části krajské silnice II/305 od železničního viaduktu směrem na Horní Jelení (po hranici kraje). Tuto opravu a uzávěru vozovky SlovoSt2019_ChodnikU_II_305.pngjsme využili pro výstavbu nového chodníku okolo této komunikace k zřízení místa pro přecházení přes silnici I/36 a také k rekonstrukci veřejného osvětlení. V jarních měsících by mělo být na naši žádost ze strany investora upraveno nevyhovující a možná i trochu matoucí vodorovné dopravní značení na obou komunikacích. Velkou radost mám i z dokončení výstavby nového bezbariérovéhoSlovoSt2019_BezbarierovyVchod.png vstupu a parkoviště včetně instalovaného mobiliáře u městského úřadu.  V prosinci se podařilo vybudovat i nový chodník v Nádražní ulici, který se napojuje na ulici Čechovu. Další plánovanou dokončenou stavbou je chodník navazující na novou výstavbu v Havlíčkově ulici. Před koncem roku 2018 byly provedeny i rozsáhlé výměny oken v budovách, které jsou majetkem města. Konkrétně se jednalo o nová okna na sále, v prostorách sociálního zařízení a v šatnách sokolovny, v bytech nad lékárnou a o část oken na budovách pošty a technických služeb. V sokolovně byla provedena i výměna svítidel hlavního sálu a instalace nových ochranných mříží oken. V Nerudově ulici byla odstraněna chátrající a toho času již i nebezpečná budova staré stodoly, která v minulosti sloužila pro potřeby technických služeb.SlovoSt2019_NovyAltan.png Před Vánocemi byla dokončena i výstavba nového altánu v parku u městského úřadu. Doufám, že altán, který je vyroben z dubového dřeva, bude dlouho sloužit široké veřejnosti, pro chvíle odpočinku v příjemném prostředí parku, ale i pro potřeby kulturních akcí a možná třeba i pro konání netradičních svatebních obřadů.

A jelikož zastupitelstvo města na svém jednání dne 17. 12. 2018 schválilo rozpočet města Borohrádek pro rok 2019 (a město tak nebude v režimu rozpočtového provizoria), můžeme v investicích, rekonstrukcích a dalších aktivitách, které povedou k dalšímu rozvoji města započít ihned od počátku nového roku. Děkuji ještě jednou všem zastupitelům a pracovníkům městského úřadu za podnětná, věcná jednání a svědomitou přípravu při sestavování rozpočtu 2019.

Dne 4. 12. 2018 proběhlo v Zasedací místnosti Městského úřadu v Týništi nad Orlicí ústní jednání v rámci pokračování řízení ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a o změně využití území: Terénní úpravy spočívající ve vytvoření terénních valů pro zřízení areálu sportovní střelnice a oplocení areálu střelnice na pozemku pozemková parcela p. č. 3191 (ostatní plocha) v k. ú. Velká Čermná nad Orlicí, žadatel: JP STAR, s. r. o. Přítomní byli seznámeni s doplněnými podklady a také s vyjádřením investora k podaným námitkám. Následně účastníci řízení včetně Města Borohrádek podali své připomínky, stanoviska a vyjádření k uvažované stavbě střelnice. Jejich relevantnost nyní prověřuje pověřený referent odboru stavebního úřadu Týniště nad Orlicí, který následně bude rozhodovat o tom, zda bude územní rozhodnutí vydáno či nikoliv. 

Zástupci města, obcí či jejich svazky, kteří jsou vlastníky veřejných vodovodů, případně veřejných kanalizací a čistíren odpadních vod, po dohodě s provozovatelem a nájemcem tohoto majetku, firmou AQUA SERVIS, a.s., na základě nových kalkulací zpracovaných dle platných zákonů a vyhlášek Ministerstva financí ČR, v souladu se závěry jednání cenové komise vyhlásili nové ceny za dodávku pitné vody a za odvádění odpadních vod na rok 2019. Vodné bude činit 40,60 Kč/mᶟ a stočné 40,40 Kč/mᶟ (uvedené ceny jsou včetně DPH). Cena pro vodné a stočné tak zůstává prozatím i pro rok 2019 ve stejné výši jako v letech minulých. Otázkou zůstává, jaký bude vývoj ceny do budoucnosti, a to z důvodu končících smluv s provozovatelem a nájemcem vodovodů, kanalizací, ČOV se společností AQUA SERVIS a. s. Rychnov nad Kněžnou, které končí v roce 2020. Již teď se totiž objevují signály, že někteří zástupci měst, obcí či jejich svazky usilují o zrušení jednotné regionální ceny.

I přes zvyšující se náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů (např. vlivem zavádění recyklačních poplatků za sběr tříděných plastů, zvyšováním poplatků za ukládání TKO na skládky…) schválilo ZM Borohrádek prozatím zachování poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018 tj. 550 Kč/osobu za rok (při zachování týdenní frekvence svozu). V těchto dnech byla předána zástupcům města analytická část studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky ve městě Borohrádek“. Závěry a doporučení návrhové části studie bychom následně rádi využili v praxi k zefektivnění separace odpadů a snížení TKO v našem městě. Odpadovou studii vypracovala společnost EKO-KOM a. s. 

Zastupitelé města Borohrádek schválili pořádání VII. ročníku Sportovních her seniorů Královéhradeckého kraje a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Termín her byl po dohodě se všemi pořadateli stanoven na čtvrtek 13. 6. 2019.

Tentokrát jsem si na konec svého příspěvku ponechal informace, které se týkají stěžejních staveb budoucnosti našeho města, a to je zdvoukolejnění železniční trati a obchvat města. Co je tedy nového? 

 Ve věci boje města Borohrádek o stanovení výjimky pro průjezdnou výšku železničního viaduktu 3,50m (namísto projektovaných 4,80m či 4,20m) je situace následující. Pro výšku 3,50m se podařilo vyzískat kladné vyjádření od Dopravního inspektorátu Policie ČR a od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR správy Hradec Králové. Žádost nyní musí být postoupena na ŘSD ČR závod Praha, které souhlas s odchylným řešením vydává. O pomoc s posledním, ale nejdůležitějším krokem k udělení výjimky jsem požádal pana senátora, náměstka hejtmana KHK, v jehož gesci je doprava - p. Mgr. Martina Červíčka a také pana poslance, předsedu podvýboru pro dopravu - p. Ing. Martina Kolovratníka, se kterým mám v půlce ledna 2019 smluvenu pracovní schůzku na toto téma. Na ni se podařilo pozvat i p. Ing. Radka Mátla – ředitele úseku výstavby ŘSD ČR. Věřím a pevně doufám, že najdeme společnou řeč a společným úsilím ve spolupráci s investorem celé stavby (Správa železniční dopravní cesty) a projekční společností (SUDOP Praha a. s.) dojdeme k vytouženému cíli a výjimka k této stavbě bude udělena. Druhou neméně důležitou stavbou, která může výrazně ovlivnit naše životy je přeložka silnice I/36 zahrnující i obchvat našeho města. Již v předchozích číslech městského Zpravodaje jsem Vás informoval o probíhajících jednáních možné změny trasy obchvatu, která by více míjela naše město. Zdá se, že tato ekonomicky výhodnější a méně hlukově a stavebně pro město Borohrádek zatěžující podvarianta má naději na úspěch. I z toho důvodu vyslovilo Zastupitelstvo města Borohrádek na svém jednání dne 17. 12. 2018 souhlas se změnou vymezení koridoru stavby: „I/36 Holice – Čestice“ v Zásadách územního rozvoje (ZUR) Královéhradeckého kraje. ZM souhlasilo s vymezením varianty „Severozápadního obchvatu“ Borohrádku. Pro úplnost dodávám ještě další dostupné informace k přípravě této stavby od referentky technické přípravy Ředitelství silnic a dálnic ČR - Ing. Dagmar Juříkové: * Technicko-ekonomická studie „Přeložka silnice I/36 Holice – Čestice“ je dokončena. Technický návrh trasy byl prezentován na společných jednáních jak v Borohrádku, tak na závěrečném projednání v srpnu 2018 v Holicích. Ekonomická část byla dokončena v září 2018 – dle výsledků je stavba ekonomicky efektivní tzn., že je zajištěna její ekonomická návratnost a lze pokračovat v dalších krocích přípravy.

* Na základě předchozích jednání a s ohledem na investiční náročnost variant okolo Borohrádku se další příprava stavby směřuje k variantě tzv. „Severozápadního obchvatu“, tj. dále od města. 

* Změna ZUR Královéhradeckého kraje – v tuto chvíli máme odeslanou žádost o vyjádření na oddělení ochrany přírody a krajiny v Hradci Králové, které bude podkladem pro vyjádření Ministerstva životního prostředí. Po obdržení obou stanovisek, bude podán ze strany ŘSD návrh na pořízení ZUR zkráceným postupem. Předpoklad vydání aktualizace č. 4 ZUR je ke konci roku 2019. 

* EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí) – dle sdělení odboru životního prostředí a zemědělství z 20. 6. 2018 podléhá úprava trasy okolo Borohrádku zjišťovacímu řízení dle zákona EIA. Probíhá tendr na zpracovatele Oznámení EIA s termínem dokončení v září 2019 (bude probíhat hodnocení Natura 2000 a biologický průzkum jaro + léto). Na podzim 2019 se předpokládá zahájení zjišťovacího řízení.

* Dlouhodobý monitoring zvěře = podmínka platného stanoviska EIA z roku 2014 – dokončuje se schvalování zakázky. Předpokládá se zahájení monitoringu ještě teď v zimních měsících, celková délka monitoringu 3 roky (případné pokračování bude vyhodnoceno dle postupu přípravy). Z výše uvedených informací vyplývá, že příprava stavby přeložky silnice I/36 v úseku Holice – Čestice zahrnující i obchvat našeho města zatím zdárně pokračuje. Budeme doufat, že i další kroky a projektové přípravy budou úspěšné…

Úplným závěrem ještě dovolte vážení čtenáři tradičně několik poděkování, kterých není v případě pomoci a dobře odvedené práce nikdy dost. Srdečně děkuji pracovníkům technických služeb, městského úřadu, členům kulturní komise a všem pořadatelům, účinkujícím a zúčastněným kulturních adventních, vánočních a silvestrovských akcí, které se konaly v Borohrádku a na Šachově a těšily se velkému zájmu občanů.  Srdečně děkuji členům Klubu důchodců Borohrádek, seniorům, kteří skvěle reprezentovali naše město na předvánoční kulturní akci v polském partnerském městě Ciepłowody.

Přeji Vám všem krásný zimní čas a pohodový vstup do nového roku 2019…

Mgr. Martin Moravec - starosta města