Počasí ve městě

Počasí

Pondělí Polojasno až oblačno s dešťovými přeháňkami 25/14 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 21/13 °C
Středa Zataženo 22/8 °C
Čtvrtek Zataženo 20/12 °C

Fulltextové vyhledávání 2

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Rohlík
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
4
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
Delegování členů OVK
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
10
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
11
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
12
Pozvánka na koncert na zámku v Chroustovicích
Provoz sběrného místa komunálního odpadu v květnu 2024
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
Dětský den a májové odpoledne 2024
26
27 28 29 30 31
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
1
Rybářské závody na Orbanské zátoce
2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Městský úřad > Finanční odbor > Činnost finančního odboru

Činnost finančního odboru

Agenda rozpočtu a střednědobého výhledu                                                                                                                                  1 2 3 4 5 6

 • sestavuje návrh rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu, příspěvkových organizací a příslušných komisí a výborů
 • vypracovává střednědobý výhled rozpočtu
 • sleduje a kontroluje plnění a čerpání rozpočtu města v součinnosti s pověřenými příkazci operací a příspěvkovými organizacemi
 • zpracovává a předkládá ke schválení rozpočtová opatření města, která mění celkový objem příjmové a výdajové části rozpočtu
 • zabezpečuje rozpis měsíčních provozních příspěvků příspěvkovým organizacím napojených na rozpočet města, vede je k maximalizaci vlastních příjmů a minimalizaci nákladů
 • v součinnosti s finančním výborem a radou města zabezpečuje veřejnosprávní kontroly příspěvkových a jiných organizací, které hospodaří s veřejnými prostředky a jsou napojeny na rozpočet města
 • sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu; vyhodnocuje a zpracovává čtvrtletní, pololetní a roční zprávy hospodaření města a příspěvkových organizací; navrhuje následná opatření k výsledkům hospodaření
 • navrhuje a zpracovává požadavky dotací a potřebu úvěrů a půjček
 • vyhodnocuje a zpracovává účetní závěrku města za uzavřené účetní období, včetně hlavních účetních výkazů a příloh dle zákona
 • předkládá hlavní účetní výkazy za město dle vyhlášky MFČR Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
 • zabezpečuje vyúčtování dotačních titulů poskytnutých za uplynulá období, spolupracuje s kontrolními orgány při dokladování účelovosti dotací.
 • sleduje cash flow - v případě neplnění peněžního toku příjmů navrhuje omezení čerpání výdajů, nebo čerpání finanční rezervy
 • provádí účtování fondů města, zabezpečuje zapojení prostředků fondů do rozpočtu, kontroluje čerpání fondů města, sestavuje návrhy rozpočtu těchto fondů

Agenda účtárny

 • zajišťuje předkontaci všech daňových dokladů k zajištění časového souladu v knize došlých faktur a sleduje dodržování doby splatnosti
 • účetně zpracovává příjmy(dotace) a výdaje města
 • zabezpečuje vyúčtování dotačních titulů poskytnutých za uplynulá období, spolupracuje s kontrolními orgány při dokladování účelovosti dotací.
 • poukazuje bezhotovostně převod provozních finančních prostředků příspěvkovým organizacím
 • zabezpečuje měsíční zúčtování hlavní pokladny MěÚ
 • kontroluje a zajišťuje vyúčtování záloh za poskytované služby městu; kontroluje podle uzavřených smluv jejich plnění v návaznosti na čerpání rozpočtu
 • vystavuje v knize vydaných faktur daňové doklady k vyúčtování nebo přeúčtování služeb a plnění
 • provádí konsolidační převody finančních prostředků mezi účty
 • provádí předpis nájmu (u pozemků, nebytových prostor mimo prostory v obytných domech), změny v předpisu dle údajů obdržených z agendy nájmů a bytového hospodářství
 • zpracovává každoročně daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za město
 • zabezpečuje další administrativní práce spojené s poskytováním finančních darů městem
 • zabezpečuje přiznání DPH a kontrolní hlášení
 • vede řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku města a provádění inventarizace majetku a závazků
 • v součinnosti se starostou provádí finanční kontrolu.
 • zpracovává statistické výkazy a přehledy
 • zabezpečuje bezhotovostní styk

Agenda mzdových a personálních činností

 • zabezpečuje mzdovou agendu včetně veškerého výkaznictví, vedení mzdových listů, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně a zákonných odvodů
 • čerpání dovolených
 • ve spolupráci s tajemníkem vede personální agendu pracovníků MěÚ, včetně uzavřených dohod. Zajišťuje administrativní práce spojené s přijímáním a propouštěním pracovníků
 • zabezpečuje elektronický bezhotovostní styk
 • zpracovává statistické výkazy pro potřeby příslušných orgánů
 • zpracovává na vyžádání statistické přehledy
 • vede evidenci o smlouvách o hmotné odpovědnosti
 • zabezpečuje vyúčtování dotací s úřadem práce
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Agenda hřbitovních poplatků

 • vede agendu hřbitova v Borohrádku a Šachově
 • zajišťuje smlouvy o pronájmech hrobových míst
 • vede evidenci volných hrobových míst a evidenci pronajatých hrobových míst
 • vede evidenci hřbitovních poplatků
 • zajišťuje povolování pohřbívání včetně evidence pohřbených

Agenda správy majetku města

 • zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících pro město jako vlastníka nemovitostí ze zákona o obcích a předpisů o majetku obcí
 • vede evidenci a zakládá územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí a ostatní povolení pro stavby v k.ú. Borohrádek a k.ú. Šachov u Borohrádku
 • zpracovává vyjádření města k projektovaným stavbám v obou katastrálních územích
 • zastupuje město při místních šetřeních stavebního úřadu, silničního správního úřadu a odboru životního prostředí na stavbách v obou katastrálních územích
 • připravuje a zpracovává podklady pro investiční činnost při opravách a rekonstrukcích majetku města
 • vede evidenci ve věci územního plánování a ve spolupráci s nadřízeným úřadem se podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací
 • zajišťuje evidenci žádostí na prodej nemovitého majetku města
 • připravuje podklady pro zpracování smluv ve věci prodeje pozemků a staveb ve vlastnictví města, odkoupení pozemků a staveb do majetku města
 • zajišťuje zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • činí potřebné úkony a jednání (v souvislosti s majetkoprávními potřebami města) s Pozemkovým fondem, Katastrálním úřadem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Finančním úřadem, příslušnými ministerstvy a státními fondy
 • podílí se na vyřizování majetkoprávních sporů, zejména ve věci historického majetku, majetkových přídělů a restituce
 • zajišťuje doklady z katastru nemovitostí pro potřeby města
 • zpracovává podklady pro vklad vlastnického práva a jiných věcných práv do katastru nemovitostí
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení a připravuje poptávková řízení
 • podílí se na přípravě žádostí o dotace na stavební akce, spolupracuje s administrátorem projektu, připravuje podklady k závěrečnému vyhodnocení a publicitě projektu
 • připravuje a zajišťuje projektovou dokumentaci včetně projednání pro jednotlivé akce, a to v rámci předprojektové, projektové a realizační činnosti
 • zadává zakázky geodetické kanceláři, je-li pro prováděné úkony nutné pozemky (nemovitosti) dělit či zaměřit. Rovněž zadává zpracování znaleckých ocenění nemovitého majetku města, je-li to potřebné.
 • zajišťuje příslušná vyjádření pro stanovení značení na komunikacích ve městě
 • vykonává agendu silničního správního úřadu
 • ve spolupráci s tajemníkem zajišťuje pravidelné revize elektro, plynového zařízení, RHP, tělocvičného nářadí a dětských hřišť
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí a koordinuje jejich činnost se zájmy města k ochraně a rozvoji komunikací a městské zeleně
 • přejímá ukončené zásahy do místních komunikací na území města a uplatňuje případné reklamace
 • s tajemníkem MěÚ se podílí na údržbě nemovitého majetku, kontrol provedených prací, předání staveniště, převzetí prací atd.
 • eviduje dokumentaci k nemovitostem v majetku města
 • vede agendu místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Agenda správy daní a poplatků, bytového hospodářství a pronájmy

 • komplexní správa poplatků, včetně vydávání rozhodnutí; zpracování a aktualizace obecně závazné vyhlášky
 • správa místních poplatků včetně zajišťování vyhledávací, vyměřovací, kontrolní činnosti a vymáhání
 • evidence a vymáhání pokut u blokových na místě nezaplacených
 • evidence žádostí o pronájmech bytových i nebytových prostor
 • eviduje smlouvy o nájmech bytových i nebytových
 • zajišťuje záměry pronájmu schválených orgány města
 • vystavuje předpisy a daňové doklady k nájmům a přefakturaci služeb spojené s nájmem včetně vyúčtování záloh na služby
 • evidence a sledování pohledávek
 • vymáhání pohledávek ve správním řízení a daňovém řízení a návrhy na jejich vymáhání u soudu, na exekuce
 • účtuje příjmy daňové a z pohledávek, popř. ostatní
 • provádění roční inventarizace pohledávek, včetně tvorby opravných položek

Agenda kultury

 • zabezpečuje kulturní akce ve spolupráci s kulturní komisí
 • vede evidenci akcí v kině, spolupracuje se správcem kina
 • spolupracuje s OSA
 • zajišťuje hlášení v rozhlase
 • zajišťuje zpracování zpravodaje ve spolupráci s redakční radou zpravodaje

Poslední aktualizace 4.9.2019