Počasí ve městě

Vyhledat v textu

Počasí

Středa Zataženo 3/1 °C
Čtvrtek Skoro jasno 3/-1 °C
Pátek Jasno 7/0 °C
Sobota Zataženo 6/0 °C

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
29
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
30
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
31
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
Rozpis stomatologické služby první pomoci na rok 2021
Odjezdníky vlaků a autobusů na rok 2021
Harmonogram svozu komunálního odpadu od rodinných domů na rok 2021
1
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
2
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
3
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
4
Anketa Nejúspěšnější sportovec roku 2020
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
5
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
6
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
7
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
8
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
9
Provoz sběrného místa komunálního odpadu na přelomu roku
Výstraha - upozornění
10
11
Otevírá se veterinární ordinace na náměstí
12 13 14 15 16 17
18 19
Tříkrálová sbírka bude letos on-line
Krajská infolinka o podrobnostech k očkování proti koronaviru
Omezení úředních hodin na městském úřadě
..
20
Tříkrálová sbírka bude letos on-line
..
21
Tříkrálová sbírka bude letos on-line
..
22
Tříkrálová sbírka bude letos on-line
..
23 24
25 26 27 28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Městský úřad > Finanční odbor > Činnost finančního odboru

Činnost finančního odboru

Agenda rozpočtu a střednědobého výhledu                                                                                                                                  1 2 3 4 5 6

 • sestavuje návrh rozpočtu v souladu s požadavky a potřebami města dle podkladů jednotlivých odborů městského úřadu, příspěvkových organizací a příslušných komisí a výborů
 • vypracovává střednědobý výhled rozpočtu
 • sleduje a kontroluje plnění a čerpání rozpočtu města v součinnosti s pověřenými příkazci operací a příspěvkovými organizacemi
 • zpracovává a předkládá ke schválení rozpočtová opatření města, která mění celkový objem příjmové a výdajové části rozpočtu
 • zabezpečuje rozpis měsíčních provozních příspěvků příspěvkovým organizacím napojených na rozpočet města, vede je k maximalizaci vlastních příjmů a minimalizaci nákladů
 • v součinnosti s finančním výborem a radou města zabezpečuje veřejnosprávní kontroly příspěvkových a jiných organizací, které hospodaří s veřejnými prostředky a jsou napojeny na rozpočet města
 • sleduje skutečné plnění příjmů a výdajů rozpočtu; vyhodnocuje a zpracovává čtvrtletní, pololetní a roční zprávy hospodaření města a příspěvkových organizací; navrhuje následná opatření k výsledkům hospodaření
 • navrhuje a zpracovává požadavky dotací a potřebu úvěrů a půjček
 • vyhodnocuje a zpracovává účetní závěrku města za uzavřené účetní období, včetně hlavních účetních výkazů a příloh dle zákona
 • předkládá hlavní účetní výkazy za město dle vyhlášky MFČR Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.
 • zabezpečuje vyúčtování dotačních titulů poskytnutých za uplynulá období, spolupracuje s kontrolními orgány při dokladování účelovosti dotací.
 • sleduje cash flow - v případě neplnění peněžního toku příjmů navrhuje omezení čerpání výdajů, nebo čerpání finanční rezervy
 • provádí účtování fondů města, zabezpečuje zapojení prostředků fondů do rozpočtu, kontroluje čerpání fondů města, sestavuje návrhy rozpočtu těchto fondů

Agenda účtárny

 • zajišťuje předkontaci všech daňových dokladů k zajištění časového souladu v knize došlých faktur a sleduje dodržování doby splatnosti
 • účetně zpracovává příjmy(dotace) a výdaje města
 • zabezpečuje vyúčtování dotačních titulů poskytnutých za uplynulá období, spolupracuje s kontrolními orgány při dokladování účelovosti dotací.
 • poukazuje bezhotovostně převod provozních finančních prostředků příspěvkovým organizacím
 • zabezpečuje měsíční zúčtování hlavní pokladny MěÚ
 • kontroluje a zajišťuje vyúčtování záloh za poskytované služby městu; kontroluje podle uzavřených smluv jejich plnění v návaznosti na čerpání rozpočtu
 • vystavuje v knize vydaných faktur daňové doklady k vyúčtování nebo přeúčtování služeb a plnění
 • provádí konsolidační převody finančních prostředků mezi účty
 • provádí předpis nájmu (u pozemků, nebytových prostor mimo prostory v obytných domech), změny v předpisu dle údajů obdržených z agendy nájmů a bytového hospodářství
 • zpracovává každoročně daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za město
 • zabezpečuje další administrativní práce spojené s poskytováním finančních darů městem
 • zabezpečuje přiznání DPH a kontrolní hlášení
 • vede řádnou evidenci nemovitého i movitého majetku města a provádění inventarizace majetku a závazků
 • v součinnosti se starostou provádí finanční kontrolu.
 • zpracovává statistické výkazy a přehledy
 • zabezpečuje bezhotovostní styk

Agenda mzdových a personálních činností

 • zabezpečuje mzdovou agendu včetně veškerého výkaznictví, vedení mzdových listů, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, srážkové daně a zákonných odvodů
 • čerpání dovolených
 • ve spolupráci s tajemníkem vede personální agendu pracovníků MěÚ, včetně uzavřených dohod. Zajišťuje administrativní práce spojené s přijímáním a propouštěním pracovníků
 • zabezpečuje elektronický bezhotovostní styk
 • zpracovává statistické výkazy pro potřeby příslušných orgánů
 • zpracovává na vyžádání statistické přehledy
 • vede evidenci o smlouvách o hmotné odpovědnosti
 • zabezpečuje vyúčtování dotací s úřadem práce
 • odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

Agenda hřbitovních poplatků

 • vede agendu hřbitova v Borohrádku a Šachově
 • zajišťuje smlouvy o pronájmech hrobových míst
 • vede evidenci volných hrobových míst a evidenci pronajatých hrobových míst
 • vede evidenci hřbitovních poplatků
 • zajišťuje povolování pohřbívání včetně evidence pohřbených

Agenda správy majetku města

 • zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících pro město jako vlastníka nemovitostí ze zákona o obcích a předpisů o majetku obcí
 • vede evidenci a zakládá územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí, kolaudační rozhodnutí a ostatní povolení pro stavby v k.ú. Borohrádek a k.ú. Šachov u Borohrádku
 • zpracovává vyjádření města k projektovaným stavbám v obou katastrálních územích
 • zastupuje město při místních šetřeních stavebního úřadu, silničního správního úřadu a odboru životního prostředí na stavbách v obou katastrálních územích
 • připravuje a zpracovává podklady pro investiční činnost při opravách a rekonstrukcích majetku města
 • vede evidenci ve věci územního plánování a ve spolupráci s nadřízeným úřadem se podílí se na pořízení územně plánovacích podkladů a územně plánovacích dokumentací
 • zajišťuje evidenci žádostí na prodej nemovitého majetku města
 • připravuje podklady pro zpracování smluv ve věci prodeje pozemků a staveb ve vlastnictví města, odkoupení pozemků a staveb do majetku města
 • zajišťuje zveřejnění záměru obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek
 • činí potřebné úkony a jednání (v souvislosti s majetkoprávními potřebami města) s Pozemkovým fondem, Katastrálním úřadem, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Finančním úřadem, příslušnými ministerstvy a státními fondy
 • podílí se na vyřizování majetkoprávních sporů, zejména ve věci historického majetku, majetkových přídělů a restituce
 • zajišťuje doklady z katastru nemovitostí pro potřeby města
 • zpracovává podklady pro vklad vlastnického práva a jiných věcných práv do katastru nemovitostí
 • zpracovává podklady pro výběrová řízení a připravuje poptávková řízení
 • podílí se na přípravě žádostí o dotace na stavební akce, spolupracuje s administrátorem projektu, připravuje podklady k závěrečnému vyhodnocení a publicitě projektu
 • připravuje a zajišťuje projektovou dokumentaci včetně projednání pro jednotlivé akce, a to v rámci předprojektové, projektové a realizační činnosti
 • zadává zakázky geodetické kanceláři, je-li pro prováděné úkony nutné pozemky (nemovitosti) dělit či zaměřit. Rovněž zadává zpracování znaleckých ocenění nemovitého majetku města, je-li to potřebné.
 • zajišťuje příslušná vyjádření pro stanovení značení na komunikacích ve městě
 • vykonává agendu silničního správního úřadu
 • ve spolupráci s tajemníkem zajišťuje pravidelné revize elektro, plynového zařízení, RHP, tělocvičného nářadí a dětských hřišť
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí a koordinuje jejich činnost se zájmy města k ochraně a rozvoji komunikací a městské zeleně
 • přejímá ukončené zásahy do místních komunikací na území města a uplatňuje případné reklamace
 • s tajemníkem MěÚ se podílí na údržbě nemovitého majetku, kontrol provedených prací, předání staveniště, převzetí prací atd.
 • eviduje dokumentaci k nemovitostem v majetku města
 • vede agendu místního poplatku za užívání veřejného prostranství

Agenda správy daní a poplatků, bytového hospodářství a pronájmy

 • komplexní správa poplatků, včetně vydávání rozhodnutí; zpracování a aktualizace obecně závazné vyhlášky
 • správa místních poplatků včetně zajišťování vyhledávací, vyměřovací, kontrolní činnosti a vymáhání
 • evidence a vymáhání pokut u blokových na místě nezaplacených
 • evidence žádostí o pronájmech bytových i nebytových prostor
 • eviduje smlouvy o nájmech bytových i nebytových
 • zajišťuje záměry pronájmu schválených orgány města
 • vystavuje předpisy a daňové doklady k nájmům a přefakturaci služeb spojené s nájmem včetně vyúčtování záloh na služby
 • evidence a sledování pohledávek
 • vymáhání pohledávek ve správním řízení a daňovém řízení a návrhy na jejich vymáhání u soudu, na exekuce
 • účtuje příjmy daňové a z pohledávek, popř. ostatní
 • provádění roční inventarizace pohledávek, včetně tvorby opravných položek

Agenda kultury

 • zabezpečuje kulturní akce ve spolupráci s kulturní komisí
 • vede evidenci akcí v kině, spolupracuje se správcem kina
 • spolupracuje s OSA
 • zajišťuje hlášení v rozhlase
 • zajišťuje zpracování zpravodaje ve spolupráci s redakční radou zpravodaje

Poslední aktualizace 4.9.2019